123/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 123/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 01 năm 2014 Về việc xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia “Nghi lễ Chầu văn của người Việt” đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Văn bản số 8688/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về danh sách di sản văn hóa phi vật thể dự kiến lập hồ sơ trình UNESCO giai đoạn 2012-2016;

Căn cứ Công văn số 267/UBND-VP7 ngày 18 tháng 11 năm 2013 của tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể ““Nghi lễ Chầu văn của người Việt” trình UNESCO;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định và các cơ quan liên quan xây dựng Hồ sơ “Nghi lễ Chầu văn của người Việt” trình UNESCO đưa và Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Điều 2. Kinh phí lập Hồ sơ do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam định cấp.

Điều 3. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm hương dẫn, phối hợp với các đợn vị có tên ở Điều 1 trong xây dựng Hồ sơ “Nghi lễ Chầu văn của người Việt”.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Cục Hợp tác quốc tế;

- Lưu: VT, DSVH (2), NTTT (16).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác