1240/BVHTTDL-DSVH

KTBT,TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc góp ý Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật công trình chính khu bảo tồn di tích lịch sử văn hóa lăng mộ các triều vua nhà Lý, tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2119/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị có ý đến về Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình chính khu bảo tồn di tích lịch sử văn hóa lăng mộ các triều vua nhà Lý tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT. Sau khi xem xét hồ sơ Dự án gửi kèm theo Công văn số 445/UBND-XDCB ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Cơ bản thống nhất với chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đối với Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình chính Khu bảo tồn di tích lịch sử văn hóa lăng mộ các triều vua nhà Lý với mục tiêu xây dựng nơi đây thành công viên lịch sử - văn hóa. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đề nghị triển khai Dự án theo hình thức hợp đồng BT theo quy định hiện hành. Do phạm vi của Dự án có nhiều điểm di tích liên quan đến vương triều Lý như Khu Sơn lăng cấm địa (đang được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh lập hồ sơ xếp hạng di tích), các di tích quốc gia đền Miễu, đình Dương Lôi… Vì vậy, nội dung Dự án cần được bổ sung, chỉnh sửa một số vấn đề sau:

- Việc phục hồi các lăng, vườn ngự uyển trong thời gian này là hoàn toàn chưa đủ cơ sở khoa học. Do đó, Dự án cần hoạch định rõ khu vực bảo tồn nguyên trạng và khu vực cho phép xây dựng các công trình phục vụ giáo dục xuyên thống lịch sử, không gian tôn tạo cảnh quan và khu vực vui chơi giải trí. Những công trình xây dựng mới trong khu vực phải đảm bảo không được làm ảnh hưởng đến việc bảo tồn di tích. Cần nghiên cứu kiến trúc truyền thống của Việt Nam để áp dụng vào việc quy hoạch tổng mặt bằng và đề xuất xây dựng các hạng mục công trình. Các hình ảnh công trình đề xuất trong Dự án đều mang tính chất minh họa và không thể đưa kiến trúc ngoại lai xa lạ với truyền thống dân tộc  vào xây dựng trong khu vực có  giá trị lịch sử văn hóa quan trọng liên quan đến triều Lý. Do vậy các đề xuất không mang tính khả thi và chưa đủ cơ sở để tính toán khối lượng đầu cho khu bảo tồn.

Dự án đề xuất xây dựng bảo tàng Kinh Bắc, bảo tàng lịch sử triều Lý không nằm trong Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Vìệt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2005, vì vậy không nên đặt vấn đề xây dựng bảo tàng Kinh Bắc, bảo tàng lịch sử triều Lý vào Dự án này. Các cơ quan chức năng của địa phương và Chủ đầu tư cần làm rõ khả năng hiện vật hiện có để xây dựng nhà trưng bày bổ sung di tích.

- Nội dung Dự án phải nêu rõ trách nhiệm của UBND tỉnh Bắc Ninh và của các cấp chính quyền địa phương trong việc triển khai, thực hiện cũng như quản lý, khai thác sau khi Dự án hoàn thành để đảm bảo mục tiêu phục vụ lợi ích chung của cộng đồng.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có ý kiến thẩm định sau khi nhận được Dự án đã được bổ sung, chỉnh sửa theo quy định của Luật xây dựng, Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác