1241/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Lễ Ký kết Chương trình thực hiện Hiệp định văn hoá, khoa học, giáo dục và thể thao Việt Nam-Rumani 2010-2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế tổ chức Lễ Ký kết "Chương trình thực hiện Hiệp định giữa Chính Phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Rumani về hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, khoa học, giáo dục và thể thao giai đoạn 2010-2013" .

Thời gian: 9h00 ngày thứ năm 8 tháng 4 năm 2010.

Địa điểm: Phòng họp C2 của Bộ

Điều 2. Về kinh phí: Cục Hợp tác quốc tế chi tiền lễ tân, tổ chức, mời báo chí, truyền hình từ nguồn kinh phí hoạt động năm 2010 của Cục đã được Bộ cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT- HTQT, HTM 6.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác