1247/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập BCKTKT tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm Chiến thắng Sông Lô, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 1092/TTr-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thỏa thuận chủ trương lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Địa điếm Chiến thắng Sông Lô thuộc thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng. Về việc này Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm Chiến thắng Sông Lô, gồm các hạng mục: tu bổ tượng đài, nhà trưng bày; tôn tạo nhà vệ sinh, sân, vườn, đường dạo, lan can hàng rào và hạ tầng kỹ thuật để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng kinh phí của địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đế lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bố, tôn tạo các hạng mục nêu trên theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm Chiến thắng Sông Lô./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác