1247/QĐ-CTN

CTNước Trương Tấn Sang Theo C H Ủ T Ị C H N Ư Ớ C -

Quyết định Về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 101, Điều 103 và Điều 106 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Điều 84 Luật tổ chức Quốc hội;

Căn cứ Điều 3 Luật tổ chức Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số: 04/2011/NQ-QH13 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ Nhất, thông qua ngày 03/8/2011, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các  thành viên khác của Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Hoàng Tuấn Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Hoàng Tuấn Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ VHTT&DL;
- Bộ Nội vụ;
- Lưu VT.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác