1248/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án tổ chức Tuần Việt Nam tại Cu-ba và Mê-hi-cô năm 2010.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức Tuần Việt Nam tại Cu-ba (thủ đô Ha-ba-na) và Mê-hi-cô (thủ đô Mê-hi-cô và thành phố A-ca-pun-cô), thời gian từ ngày 21/05 đến ngày 05/06/2010 năm 2010, do Cục Hợp tác quốc tế xây dựng (văn bản kèm theo).

Điều 2. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Tuần Việt Nam tại Cu-ba và Mê-hi-cô.

Điều 3. Về kinh phí:

- Toàn bộ kinh phí cho công tác chuẩn bị từ trong nước do các đơn vị được phân công theo Đề án (Trung tâm Triển lãm Văn hóa, Nghệ thuật Việt Nam, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam) tự chi trong nguồn kinh phí được cấp cho hoạt động trong năm 2010.

Trung tâm Triển lãm Văn hoá, Nghệ thuật Việt Nam chi ăn, ở, đi lại, bảo hiểm cho 01 cán bộ triển lãm, cước phí vận chuyển hàng triển lãm trên hành trình quốc tế.

- Cục Hợp tác quốc tế chi toàn bộ kinh phí cử đoàn lãnh đạo Bộ, đoàn nghệ thuật và 01 người của đoàn triển lãm đi Cu-ba và Mê-hi-cô, chi phí vận chuyển phim, đạo cụ; tổ chức Tuần Việt Nam tại hai nước trích từ kinh phí đoàn ra năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Cục Hợp tác quốc tế quản lý); kinh phí chuẩn bị từ trong nước cho vận động quảng bá Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới (trích từ nguồn ngân sách xúc tiến Văn hóa, Thể thao, Du lịch năm 2010 do Cục Hợp tác quốc tế quản lý).

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT- HTQT, PTT 12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác