124/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc viết kịch bản và quay phim phóng sự về các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng tìm sống văn hóa"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2000-2010), tại Công văn số 2005/VPCP –TCCV, ngày 24 tháng năm 2010 của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Kế hoạch số 4478/KH-BCĐ ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" về Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2000 - 2010;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH .

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với đài Truyền hình Việt Nam viết kịch bản và quay phim phóng sự về các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phục vụ công tác tuyên truyền trong Đêm tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc truyền hình trực tiếp tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, số 91, Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội

Thòi gian: Vào hồi 20 giờ 00, ngày 23 tháng 02 năm 2011 Điều 2. Kinh phí thực hiện trích trong kinh phí tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2000 - 2010) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, tài Truyền hình Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

- Lưu: VT, VHCS (09) Tất Hảo (12);

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác