124/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 124/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 01 năm 2014 Về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia “Nghi lễ Chầu văn của người Việt” đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Văn bản số 8688/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về danh sách di sản văn hóa phi vật thể dự kiến lập hồ sơ trình UNESCO giai đoạn 2012-2016;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Hồ sơ “Nghi lễ Chầu văn của người Việt” đề nghị Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong kỳ xét duyệt năm 2015 (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Đặng Thị Bích Liên – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định – Phó trưởng ban thường trực;

3. Ông Bùi Đức Long – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nam Định – Phó trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Thế Hùng – Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Chí Bền – Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Ủy viên;

6. Ông Ngô Đức Thịnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam - Ủy viên;

7. Ông Trần Văn Chung – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định - Ủy viên;

8. Ông Đỗ Thanh Xuân – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam ĐỊnh - Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Thanh Nhã – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định - Ủy viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ thành lập các tiểu ban tổ chức thực hiện và điều hành việc triển khai xây dựng hồ sơ, đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.

Ban Chỉ đạo tự giải thế sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, DSVH (2), NTTT (16).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác