1250/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Hội thảo “Lễ hội - nhận thức, giá trị và những giải pháp quản lý”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Phiếu trình ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa về việc phê duyệt Đề án Hội thảo “Lễ hội - nhận thức, giá trị và giải pháp quản lý”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo “Lễ hội - nhận thức, giá trị và giải pháp quản lý” tại Hà Nội vào tháng 5 năm 2012.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội thảo trích từ nguồn Ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, VP(HCTC)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác