1251/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổng kết Đề án "Phát triển hoạt động Văn hóa - Thông tin vùng Tây Nguyên đến năm 2010"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 25/2004/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Đề án phát triển hoạt động Văn hóa - Thông tin vùng Tây Nguyên đến năm 2010";

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho Cục Văn hóa cơ sở chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổng kết Đề án "Phát triển hoạt động Văn hóa Thông tin vùng Tây Nguyên đến năm 2010".

Điều 2. Kinh phí tổng kết Đề án trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2010 của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT- VHCS, PTL (12)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác