1251/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc về công tác hợp tác quốc tế

Ngày 14 tháng 4 năm 2011, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao về thành lập Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại các nước. Sau khi nghe lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai thực hiện Quyết định 602/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư xây dựng các Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Campuchia, Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Nhật Bản; kế hoạch triển khai xây dựng Thông tư quy định tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Văn hoá Việt Nam ở nước ngoài; tình hình triển khai thực hiện Quyết định 57/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt việc triển khai Tuỳ viên văn hoá tại Trung Quốc, Campuchia, Nhật Bản, Liên bang Nga và Hoa Kỳ; những đề xuất, kiến nghị và ý kiến của các đơn vị dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1) Giao Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế:

- Lập Đề án đầu tư để cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp để có thể thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của một Trung tâm Văn hoá Việt Nam ở nước ngoài.

- Cân đối ngân sách để tiếp tục các bước thực hiện xây mới Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào; cơ sở hiện có cải tạo thành khu nhà ở cho cán bộ.

2) Giao Cục Hợp tác quốc tế:

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thông tư quy định tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Văn hoá Việt Nam ở nước ngoài để ban hành vào Quý III/2011. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các Trung tâm Văn hoá Việt Nam ở nước ngoài; giúp Bộ trưởng hướng dẫn, theo dõi hoạt động của các Trung tâm Văn hoá Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng các văn bản pháp quy liên quan đến các Trung tâm Văn hoá Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ về tổ chức bộ máy, biên chế và nhân sự của các Trung tâm Văn hoá Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp với Vụ Kế hoạch tài chính về kinh phí đầu tư mua, xây dựng, kinh phí cải tạo, sửa chữa các Trung tâm Văn hoá Việt Nam ở nước ngoài.

- Trong năm 2011, tập trung các bước chuẩn bị xây dựng Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Campuchia. Trước mắt, cử đoàn cán bộ sang Campuchia khảo sát kết hợp bầu chọn cho Hạ Long và quảng bá, xúc tiến du lịch.

- Lập Đề án xây dựng lộ trình cụ thể triển khai thực hiện Quyết định 602/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ theo thứ tự ưu tiên: Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Liên bang Nga, Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Nhật Bản, Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Hoa Kỳ.

- Tiếp tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng các Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Australia. Nghiên cứu đề xuất việc triển khai xây dựng một Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại các nước Bắc Âu (Na Uy, Thuỵ Điển hoặc Đan Mạch).

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ làm thủ tục báo cáo Bộ trưởng cử Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào thay Giám đốc đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ.

- Chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng đề án đào tạo và chọn cử Tuỳ viên văn hoá theo Quyết định 57/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Nguồn chọn cử từ các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trực thuộc Bộ, từ các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch địa phương. Phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng đề án mở lớp tạo nguồn Tuỳ viên văn hoá.

- Tiếp tục triển khai Đề án bầu chọn cho Vịnh Hạ Long; triển khai ngay tại cơ quan Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ và trong cả nước cũng như ở nước ngoài.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, HTQT, BK.18.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác