1252/KH-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Rà soát văn bản pháp luật không thuộc lĩnh vực tổ chức Nhà nước có các quy định về tổ chức, bộ máy và biên chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chinh trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 1035/BNV-TCBC ngày 10 tháng 3 năm 2016 về việc rà soát các văn bản pháp luật hiện hành không thuộc lĩnh vực tổ chức Nhà nước nhưng có các quy định về tổ chức, bộ máy và biên chế thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch rà soát văn bản pháp luật không thuộc lĩnh vực tổ chức Nhà nước nhưng có các quy định về tổ chức, bộ máy và biên chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI RÀ SOÁT
1. Đối tượng rà soát:
Văn bản Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết Quốc hội, Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư, Thông tư liên tịch, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không thuộc lĩnh vực tổ chức Nhà nước nhưng có quy định tổ chức, bộ máy và biên chế về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch (sau đây gọi tắt là văn bản pháp luật) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo hoặc phối họp soạn thảo.
2. Phạm vi rà soát:
Các văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành hoặc đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực thi hành do tổ chức tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước chủ trì soạn thảo hoặc phối hợp soạn thảo theo chức năng nhiệm vụ gồm: Các Tổng cục, Ban quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.
II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THC HIỆN
1. Hướng dẫn việc rà soát, thu thập văn bản pháp luật không thuộc lĩnh vực tổ chức Nhà nước nhưng có các quy định về tổ chức, bộ máy và biên chế về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo hoặc phối hợp soạn thảo. Hoàn thành trong tháng 4 năm 2016.
2. Tổng hợp, lập danh mục, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả rà soát văn bản pháp luật. Hoàn thành cuối tháng 4 năm 2016.
3. Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo kết quả tổng hợp rà soát văn bản pháp luật. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2016.
4. Hoàn thiện, báo cáo tổng hợp kết quả rà soát văn bản pháp luật trình Lãnh đạo Bộ để báo cáo Bộ Nội vụ. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 năm 2016.
III. T CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Tổ chức cán bộ:
- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ tổ chức rà soát, lập danh mục, xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả rà soát văn bản pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện.
- Chuẩn bị các cuộc họp, hội nghị phục vụ công tác xây dựng, tổng hợp hoàn thiện kết quả rà soát văn bản pháp luật.
2. Vụ Kế hoạch, Tài chính:
Bố trí kinh phí bảo đảm để thực hiện kế hoạch rà soát soát văn bản pháp luật.
3. Văn phòng Bộ:
Hướng dẫn việc lập dự toán và bố trí kinh phí thực hiện rà soát soát bản pháp luât.
4. Các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ căn cứ theo Kế hoạch nay có trách nhiệm rà soát, thu thập, tổng hợp văn bản pháp luật do đơn vị chủ trì soạn thảo hoặc phối hợp soạn thảo cung cấp cho Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Ban quản lý Làng VH-DL các dân tộc VN;
- Lưu: VT, Vụ TCCB, HMT (35).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác