1254/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc xếp hạng di tích quốc gia DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐIỂM LƯU NIỆM CHIẾN THẮNG 75 LƯỢT TIỂU ĐOÀN ĐỊCH CỦA QUÂN VÀ DÂN KHU 9 (GỒM 02 ĐỊA ĐIỂM: KHU VỰC 3, PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ VỊ THANH; ẤP 1, XÃ VĨNH VIỄN, HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tại Tờ trình số 06/TTr-UBND  ngày 21 tháng 02 năm 2011 và hồ sơ di tích;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:

DI TÍCH LỊCH SỬ

ĐỊA ĐIỂM LƯU NIỆM CHIẾN THẮNG

75 LƯỢT TIỂU ĐOÀN ĐỊCH CỦA QUÂN VÀ DÂN KHU 9

(GỒM 02 ĐỊA ĐIỂM: KHU VỰC 3, PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ VỊ THANH;

ẤP 1, XÃ VĨNH VIỄN, HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG)

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 921-QĐ/BT ngày 20/7/1994 của Bộ Văn hóa - Thông tin.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Lưu: VT; DSVH,

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác