1260/QĐ-BVHTTDL

Bộ trưởng- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Vụ Văn học;

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THÀNH LẬP VỤ VĂN HỌC; TRỰC THUỘC BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Vụ Văn học thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban;

2. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban.

3 . Ông  Nguyễn Phúc Thảnh, Vụ trưởng Vụ TCCB, Ủy viên thường trực.

4. Ông  Nguyễn Đạo Toàn, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Vụ Văn học có nhiệm vụ sau: Xây dựng Đề án trình Chính phủ thành lập Vụ Văn học trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Vụ Văn học có Tổ giúp việc gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông  Lê Chí Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổ trưởng.

2. Ông Phùng Minh Cường, Chuyên viên Chính Vụ TCCB, Tổ viên.

3. Bà Phan Thị Hoài Thơ, Chuyên viên Chính Vụ TCCB, Tổ viên.

4. Bà Trần Thị Thanh Thảo,Chuyên viên Chính Vụ TCCB, Tổ viên.

5 . Ông  Tô Nhuần, Trưởng phòng Văn học, Cục VHCS, Tổ viên.

6. Bà Lê Thị Hồng Phúc, Phó trưởng phòng Văn học, Cục VHCS Tổ viên.

Nhiệm vụ của Tổ giúp việc do Trưởng Ban chỉ đạo Đề án thành lập Vụ Văn học Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phân công.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được lấy từ ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Vụ Văn học và Tổ Giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác