1261/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1261/BVHTTDL-KHTC ngày 10 tháng 4 năm 2013 Về việc báo cáo sơ kết 3 năm 2011-2013) tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố

Công văn số 1846/BKHĐT-TCTT ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Để chuẩn bị cho sơ kết 3 năm tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố chuẩn bị nội dung báo cáo với những nội dung sau:

1.     Nội dung yêu cầu sơ kết, đánh giá

- Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa các năm 2011, 2012 và ước thực hiện năm 2013 (phân tích một số chỉ tiêu đạt và không đạt); những khó khăn tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Đánh giá công tác quản lý, điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

- Đề xuất kiến nghị về cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

2. Thời gian gửi báo cáo: Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20/4/2013 đồng thời gửi file theo địa chỉ email dqkiem1980@yahoo.com để kịp thời tổng hợp.

Người Liên hệ: Ông Đinh Quang Kiểm -Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Số điện thoại: 0982908166.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (b/c);

-Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

-Bộ Tài chính;

- TT Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, KHTC, QK.70

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác