1261/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1261/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 4 năm 2013 Về việc Tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2013 của Vụ Thư viện đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Thư viện tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách về chủ đề “Âm vang Điện Biên” tại 06 khu vực. Khu vực thư viện Miền núi phía Bắc, Đồng Bằng Sông Hồng, Bắc Miền Trung, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Đồng Bằng Sông Cửu Long, Miền Đông và Cực Nam Trung Bộ.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích từ ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ theo dự toán được duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, TV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác