1263/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc soạn thảo và thành lập Tổ Biên tập Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2012;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Điều 2. Thành lập Tổ Biên tập dự thảo Thông tư gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Minh Chính-Phó Cục trưởng phụ trách Cục Văn hóa cơ sở-Tổ trưởng;

2. Ông Ngô Hoài Chung-Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở-Tổ phó;

3. Ông Vũ Đức Hải-Phó Trưởng phòng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

4. Ông Phùng Quang Trung-Phó Trưởng phòng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

5. Bà Nguyễn Thị Kim Liên-Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

6. Ông Trương Công Thấm-Phó Trưởng phòng Thiết chế văn hóa cơ sở, Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;
7. Bà Trần Thị Tuyết Mai-Trưởng phòng Nếp sống văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

8. Bà Trần Thị Bích Huyền-Kế toán trưởng Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

9. Ông Lê Cao Thắng-Trưởng phòng Văn hóa cơ sở, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam-Ủy viên;

10. Ông Vũ Kim Long-Chuyên viên chính Vụ Thi đua, Khen thưởng-Ủy viên;

11. Bà Trịnh Thu Hiền-Chuyên viên Vụ Pháp chế-Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Tất Hào-Chuyên viên Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

13. Bà Trịnh Thị Thanh-Chuyên viên Ban Phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Ủy viên.

Điều 3. Tổ Biên tập có trách nhiệm soạn thảo dự thảo Thông tư, tổ chức lấy ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo trình Bộ trưởng ký ban hành. Kinh phí soạn thảo dự thảo Thông tư trích trong kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở, năm 2012.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS (03), 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác