1263/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1263/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 4 năm 2013 Về việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây bắc lần thứ VII, tại tỉnh Hòa Bình năm 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;
Căn cứ Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ kết quả Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XI, năm 2009 tại tỉnh Lai Châu trao quyền đăng cai Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII cho tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2013;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý tổ chức “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII, tại tỉnh Hòa Bình năm 2013”

Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng Tây Bắc tổ chức thực hiện

Điều 2. Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2013 cấp qua Văn phòng.

- Kinh phí đơn vị đăng cai tổ chức, kinh phí các địa phương tham gia Ngày hội do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cấp.

- Kinh phí các đơn vị phối hợp tổ chức

- Kinh phí vận động tài trợ theo hướng xã hội hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tham gia Ngày hội, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng Tây Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;
- UBND các tỉnh Hòa Bình;
- UBND các tỉnh vùng Tây Bắc
- Lưu: VT, VHDT.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác