1263/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức chương trình hòa nhạc Ngũ tấu kèn Red Socks (CHLB Đức)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biếu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biếu diễn) phối hợp với Viện Goethe Hà Nội đón các nghệ sỹ Hungari và CHLB Đức (05 người) vào Việt Nam và tổ chức chương trình hòa nhạc Ngũ tấu kèn Red Socks (CHLB Đức) nhân Ngày Châu Âu và kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam.
Thời gian và địa điểm: Ngày 08-09/5/2015 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và ngày 10/5/2015 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Về kinh phí:
- Viện Goethe Hà Nội chịu toàn bộ chi phí của chương trình, bao gồm thù lao biếu diễn, lệ phí visa, vé máy bay quốc tế và bảo hiểm y tế cho nghệ sỹ, các chi phí ăn, ở, đi lại của các nghệ sỹ tại Việt Nam, chi phí thuê địa điếm biểu diễn tại các thành phố, chi phí thuê âm thanh, ánh sáng biểu diễn và các chi phí khác liên quan đến tố chức biểu diễn.
- Phía Việt Nam chi phí tiền thù lao làm việc ngoài giờ phục vụ biểu diễn cho cán bộ Việt Nam, chi phí cho cán bộ của Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật đi Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Goethe Hà Nội tổ chức chương trình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biêu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát lớn Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, HTQT, TQA (10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác