1264/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Hội nghị - Tập huấn công tác tổ chức cán bộ và đào tạo cho các trường thuộc Bộ năm 2014

060514113400.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì tổ chức Hội nghị - Tập huấn công tác tố chức cán bộ và đào tạo năm 2014 cho các trường thuộc Bộ.
Điều 2. Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm thành lập Ban Tổ chức Hội nghị - Tập huấn và xây dựng kế hoạch chi tiết về thời gian, địa điểm, số lượng đại biểu, chương trình, nội dung tập huấn.
Điều 3. Kinh phí tổ chức Hội nghị - Tập huấn lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kê hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Bộ trưởng (để b/c);
-Các Thứ trưởng;
-Lưu: VT, TCCB, ĐH.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác