1265/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Tuần lễ phim Tuy-ni-di tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9, ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy định số 1479/VHTT-TCCB của Bộ Văn hoá - Thông tin, nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy trình xử lý công vụ liên quan đến việc tổ chức "Tuần phim và những ngày phim nước ngoài tại Việt Nam";

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Đại sứ quán Tuy-ni-di tổ chức "Tuần lễ phim Tuy-ni-di tại Việt Nam"

- Thời gian: từ ngày 15 đến 18 tháng 4 năm 2010.

- Địa điểm : Trung tâm chiếu phim quốc gia.

Điều 2. Về kinh phí: Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm dịch và duyệt phim.

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia chịu trách nhiệm tổ chức tuần phim.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT (để báo cáo)

-Lưu: VT- HTQT, VT.09

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác