1266/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1266/BVHTTDL-DSVH ngày 10 tháng 4 năm 2013 Về việc thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Phú Vinh, tỉnh Vĩnh Phúc.

Kính  gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 195/VHTTDL ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ di tích đình Phú Vinh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo đình Phú Vinh, bao gồm các nội dung: tu bổ Đại bái; xây dựng nhà bao che, chiếu sáng mội thất đình. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Căn cứ pháp lý cần bổ sung Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, trình tự lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và Nghị định 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ thay cho Nghị định số 92/2002/NĐ-CP đã hết hiệu lực.

- Thuyết minh Báo cáo cần miêu tả và đánh giá kỹ hơn nữa hiện trạng di tích, trong đó nêu rõ tình trạng xuống cấp của công trình và đánh giá hiện trạng hình thức, chủng loại vật liệu của cấu kiện kiến trúc gỗ...

- Khảo sát móng các chân cột để tái sử dụng những chân tảng cũ (nếu còn), nếu không phát hiện được chân tảng cũ thì các chân tảng thiết kế mới theo mẫu chân tảng âm dương, trên tròn, dưới vuông truyền thống.

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công cần điều chỉnh, bổ sung các nội dung: điều chỉnh thiết kế đầu dui phía trên của hai mái bên gối lên câu đầu (hoặc hoành sát câu đầu) vì phụ; nhỏ và hạ thấp đầu guột để phù hợp với truyền thống; không đắp đầu nắm cơm trên bờ nóc, thu hẹp bạo cửa để cân đối với cửa đi; bổ sung đầu kê các câu đầu, phương án lát nền, phương án thiết kế tu bổ vá, ốp mang… cấu kiện kiến trúc gỗ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành và công bố nội dung Báo cáo để chính quyền và nhân dân địa phương được biết.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, TĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác