1267/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kịch bản tổng thể Triển lãm ảnh nghệ thuật Quốc tế tại Việt Nam năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 1065/QĐ-BVHTTDL ngày 25        tháng 03 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kịch bản tổng thể Triển lãm ảnh nghệ thuật Quốc tế tại Việt Nam năm 2010 (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- BCĐ Quốc gia 1000 năm TL-HN;

- Lưu: VT, MTNATL (02). CH .14.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác