1267/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức tháng phim “Cánh Diều vàng” tại Pháp

070514163118.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch, ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức tháng phim “Cánh Diều vàng” tại Pháp kết hợp với hoạt động giao lưu giữa đoàn nghệ sĩ, đạo diễn phim (09 người) của Hội với khán giả Pháp. Các phim trình chiếu bao gồm 03 phim truyện: “Long Thành cầm giả ca”, “Những người viết huyền thoại”, “Thần tượng”; 03 phim hoạt hình: “Xe đạp”, “Bò vàng”, “Khoảng trời” và 01 phim tài liệu: “Có một cơ hội bị bỏ lỡ”.
- Thời gian:
+ Thời gian tổ chức tháng phim: từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6 năm 2014 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và rạp Pleiade-Cachan ở ngoại ô Paris có sức chứa gần 200 khách.
+ Thời gian mời đoàn nghệ sĩ của Hội Điện ảnh sang tham gia chương trình: từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 5 năm 2014
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và rạp Pleiade-Cachan ở ô Paris
Điều 2. Về kinh phí:
- Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm: đưa đón, chỗ ở cho đoàn; các công tác tổ chức bao gồm chí phí quảng bá, gửi giấy mời, tiệc cocktail nhẹ trong buổi khai mạc; trà, cà phê trước mỗi buổi chiếu; chuấn bị máy chiếu, vệ sinh trước và sau mỗi buối chiếu và chi phí bồi dưỡng kỹ thuật viên cho các buổi chiếu ở rạp, trích từ nguồn ngân sách Bộ cấp cho Trung tâm Văn hóa năm 2014.
- Hội Điện ảnh Việt Nam chịu toàn bộ chi phí cho đoàn nghệ sĩ của Hội đi công tác tại Pháp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, PTHM (10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác