1268/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc tham gia biểu diễn tại Festival Huế 2016

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 6723/UBND- VH, ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tạo điều kiện cho Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc tham gia Festival Huế 2016, về việc này, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
- Nhất trí với đề xuất của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế để Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc tham gia biểu diễn tại Festival Huế 2016.
- Kinh phí tham dự Festival Huế 2016 trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2016 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp cho Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc và nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Nhà hát CMNDG Việt Bắc;
- Lưu: VT. NTBD, PTA(06).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác