1268/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1268/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2013 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Kịch ngắn, kịch vui không chuyên toàn quốc đợt I năm 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định Số: 939/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Kịch ngắn, kịch vui không chuyên toàn quốc đợt I năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan Kịch ngắn, kịch vui không chuyên toàn quốc năm 2013 đợt I tại tỉnh Bình Dương (từ ngày 22-25/4/2013) gồm các thành viên:

Ban Chỉ đạo:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Trưởng Ban;

2. Ông Huỳnh Văn Nhị - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương làm Phó Trưởng ban.

3. Ông Phạm Văn Thuỷ - Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở -Thành viên;

4. Ông Nguyễn Văn Lộc – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương -Thành viên;

Ban Tổ chức:

1. Ông Vương Duy Bảo – Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở -Thành viên;

2. Ông Nguyễn Khoa Hải – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Phó Trưởng ban thường trực;

3. Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Chánh Văn phòng Cục Văn hoá cơ sở -Thành viên;

4. Ông Trần Duy Bình – Trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng Cục Văn hoá cơ sở -Thành viên;

5. Bà Trần Thị Bích Huyền – Kế toán trưởng Cục Văn hoá cơ sở -Thành viên;

6. Bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa – Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh Bình Dương -Thành viên;

7. Ông Nguyễn Công Trung – Phó Trưởng phòng NTQC Cục Văn hoá cơ sở -Thành viên;

8. Ông Nguyễn Phước Trọng – Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Trung tâm văn hoá tỉnh Bình Dương -Thành viên;

9. Bà Trịnh Thị Thu Liên – Chuyên viên chính NTQC Cục Văn hoá cơ sở -Thành viên;

10. Bà Trương Minh Linh Giang – Chuyên viên Cục Văn hoá cơ sở -Thành viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức Liên hoan đạt chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi kết thúc (Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức được phép đi về bằng máy bay).

Điều 3. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hoá cơ sở.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương và các thành viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;

- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS, TL.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác