1269/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Viện Phim Việt Nam tổ chức chiếu phim Nga

060514162842.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Điện ảnh ngày 16 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10
năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Phim Việt Nam và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Viện Phim Việt Nam chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Liên bang Nga tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức trình chiếu bộ phim “Hổ trắng” tại rạp Ngọc Khánh nhân dịp kỷ niệm 69 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, thời gian: ngày 05 tháng 5 năm 2014.
Điều 2. Kinh phí: phía Liên bang Nga chịu mọi chi phí liên quan đến tổ chức chiếu phim.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, NĐT.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác