1269/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v điều chỉnh tên gọi và khoanh vùng bảo vệ di tích quốc gia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 1055/UBND-VX ngày 15 tháng 3 năm 2016 (kèm theo Hồ sơ di tích);
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh tên gọi và khoanh vùng bảo vệ Di tích “Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Xí nghiệp Liên hiệp Ba Son” tại Quyết định số 1034/QĐ-BT ngày 12 tháng 8 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, như sau:
DI TÍCH LỊCH SỬ
ĐỊA ĐIỂM LƯU NIỆM CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG
TẠI KHU VỰC BA SON, GỒM: Ụ TẦU NHỎ VÀ TRIỂN NỀ

PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN I, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH.NDD.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác