1269/QĐ-TTG

TMCP, TT Nguyễn Tấn Dũng Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

Quyết định Về việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Bích Liên, giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư tại văn bản số 4023-CV/VPTW ngày 12 tháng 9 năm 2012;

Xét đề nghị của Ban Cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 19/TTr-BCSĐ ngày 22 tháng 6 năm 2012; Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 26/TTr-BNV ngày 05 tháng 7 năm 2012,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Đặng Thị Bích Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, giữ chức Thứ trưởng  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và bà Đặng Thị Bích Liên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: KGVX, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV,AT.30

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác