126/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v xây dựng Đề cương sơ bộ Dự án Luật Nghệ thuật biểu diễn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch số 727/KH-BVHTTDL ngày 05 tháng 03 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai xây dựng Dự án Luật Nghệ thuật biểu diễn;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan xây dựng “Đề cương sơ bộ Dự án Luật Nghệ thuật biểu diễn”.
Điều 2. Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm đề xuất thành phần Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập và theo dõi đôn đốc Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng “Đề cương sơ bộ Dự án Luật Nghệ thuật biểu diễn” theo đúng Kế hoạch, đạt chất lượng hiệu quả.
Điều 3. Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn ngân sách của Cục Nghệ thuật biểu diễn năm 2016 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich phê duyệt.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trường Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, NTBD, MVD (30).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác