1270 /QĐ- BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế quản lý Tài chính Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-BCĐĐHTDTTTQVI ngày 19  tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI-2010;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy chế quản lý Tài chính Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần VI năm 2010” gồm 3 chương, 11 điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành  kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, thành viên Ban tổ chức và các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- BTC, các tiểu ban thuộc BTCĐHTDTTTQVI;

- Lưu: VT, TCTDTT (TBCSVCHC),(VA:50).           

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác