1270/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Pháp lệnh Cựu chiến binh giai đoạn 2006 – 2014

060514163830.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Công văn hướng dẫn số 816/BNV-TH ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn tổng kết Pháp lệnh Cựu chiến binh;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là “Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Pháp lệnh Cựu chiến binh giai đoạn 2006 - 2014”.
Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, TCCB, TN. 15.
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị tổng kết Pháp lệnh Cựu chiến binh giai đoạn 2006 - 2014
(Ban hành theo Quyết định số 1270/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch)
I. MỤC ĐÍCH
1. Đánh giá một cách toàn diện về việc thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh trong các tố chức Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch giai đoạn 2006 - 2014.
2. Những tồn tại, vướng mắc trong việc thực thi Pháp lệnh Cựu chiến binh, đồng thời kiến nghị và đề xuất với cơ quan có thấm quyền các nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Pháp lệnh Cựu chiến binh.
II. NỘI DUNG
Hội nghị bàn tới các nội dung sau:
1. Công tác triển khai thực hiện Pháp lệnh, việc xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Pháp lệnh của các cấp chính quyền.
2. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.
2. Vai trò, trách nhiệm của cấp chính quyền trong việc phối họp với các cấp Hội Cựu chiến binh để thực hiện Pháp lệnh.
Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Thời gian dự kiến: 0,5 ngày 20 tháng 5 năm 2014.
2. Địa điểm: Phòng họp A1, trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 51, Ngô Quyền, Hà Nội.
3. Thành phần tham dự:
- Đại diện Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam (03 người);
- Đại diện Bộ Nội vụ (02 người);
- Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ (05 người);
- Đại diện các Vụ, Cục (15 người);
- Các đồng chí Chi Hội trưởng, Chi Hội phó các Chi hội trực thuộc (50 người);
- Cơ quan thông tấn, báo chí (20 người).
Tổng cộng: 96 đại biểu.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.
V. KINH PHÍ THƯC HIỆN
Kinh phí tổ chức Hội nghị lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác