1271/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chủ trương lập DA bảo quản tu bổ di tích chùa So, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1943/UBND-VX ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa So thuộc xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Ngày 21 tháng 11 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 4208/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa So (Lạc Lâm tự) để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn xã hội hóa hợp pháp khác. Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa nhận được hồ sơ dự án. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để triển khai lập dự án bảo quản, tu bổ di tích chùa So theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ- CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có cơ sở chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành đối với việc lập dự án bảo quản, tu bổ di tích chùa So./.
 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTT TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác