1271/QĐ-BVHTTDL

Bộ Trưởng - Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo Quy hoạch tượng đài danh nhân quốc gia đến năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, BAN SOẠN THẢO QUY HOẠCH TƯỢNG ĐÀI DANH NHÂN QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 2387/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Quy hoạch tượng đài danh nhân quốc gia đến năm 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Soạn thảo Quy hoạch tượng đài danh nhân quốc gia đến năm 2020 gồm các ông, bà có tên dưới đây:

Ban Chỉ đạo:

1. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban;

2. Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban thường trực;

3. Ông Hoàng Đức Toàn, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Ủy viên thường trực;

4. Ông Hồ Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ủy viên;

5. Ông Lê Anh Tuyến, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Thế Hùng, phó Cục trưởng Cục Di sản, Ủy viên;

7. Ông Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Ủy viên,

8 . Ông Lưu Trần Tiêu, Chuyên gia cao cấp Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

Ban Soạn thảo:

1 . Ông Hoàng Đức Toàn, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp Ảnh và Triển lãm, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Phú Cường, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp Ảnh  và Triển lãm, Phó trưởng ban;

3. Ông Hoàng Minh Thái, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Thành viên;

6. Ông Phạm Quốc Khanh, Chuyên viên Vụ Quản lý kiến trúc quy hoạch - Bộ Xây dựng, Thành viên;

7. Ông Lưu Danh Thanh, Trưởng ngành điêu khắc, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Thành viên;

Tổ Thư ký:

1. Ông Nguyễn Nguyên Hà, Chuyên viên Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Thành viên

2. Bà Nguyễn Thị Loan, Kế toán trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Thành viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo Ban Soạn thảo xây dựng nội dung Quy hoạch tượng đài danh nhân quốc gia đến năm 2020 trình Chính phủ phê duyệt; Ban Soạn thảo có nhiệm vụ xây dựng đề cương tổng quát, đề cương chi tiết, nội dung Quy hoạch theo sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Báo cáo kết quả cho Trưởng Ban Chỉ đạo trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch.

Điều 3. Kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo lấy từ kinh phí hoạt động điều tra khảo sát không thường xuyên của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác