1271/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1271/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2013 Về việc tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII năm 2013.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh số 31 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với UBND, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII.

Thời gian 05 ngày trong Quý IV năm 2013.

Địa điểm: Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm:

- Đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Ban Giám khảo của Liên hoan Phim trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt;

- Xây dựng Đề án tổ chức Liên hoan Phim, Điều lệ, Liên hoan Phim, Chương trình Liên hoan Phim và lập Dự trù kinh phí tổ chức Liên hoan Phim trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt.

Điều 3. Kinh phí tổ chức Liên hoan Phim trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2013 của Cục Điện ảnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
-Chủ tích UBND tỉnh Quảng Ninh;

-TT Vương Duy Biên
-Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ninh;

- Lưu: VT, CĐA, DA.30

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác