1271/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thảo đánh giá các tiêu chí, tiêu chí thành phần nhằm nâng cao chất lượng chỉ số cải cách hành chính của Bộ năm 2014

070514093144.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của trưỏng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch tổ chức Hội thảo đánh giá các tiêu chí, tiêu chí thành phần nhằm nâng cao chất lượng chỉ số cải cách hành chính của Bộ năm 2014”.
Điều 2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Hội thảo đánh giá các tiêu chí, tiêu chí thành phần nhằm nâng cao chất lượng chỉ số cải cách hành chính của Bộ năm 2014.
Điều 3. Kinh phí tổ chức Hội thảo được lấy từ kinh phí sự nghiệp của Bộ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 4;
-Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, TCCB, P.8.
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thảo đánh giá các tiêu chí, tiêu chí thành phần nhằm nâng cao chất lượng chỉ số cải cách hành chính của Bộ năm 2014
(Ban hành theo Quyết định số 1271 /QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch)
I. MỤC ĐÍCH
- Đánh giá các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số cải cách hành chính, qua đó đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm giữ vững và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Bộ trong thời gian tói.
-Tổng họp ý kiến các đại biểu tham gia Hội thảo trong việc triển khai, theo dõi, tự đánh giá và xác định Chỉ số cải cách hành chính nhăm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước.
II. YÊU CẦU
- Bám sát các nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quyết định số 2485/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Nội dung chương trình Hội thảo phải thiết thực, bảo đảm tính hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế triển khai công tác cải cách hành chính của Bộ nói chung và của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nói riêng.
- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đối với cải cách hành chính nói chung và đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm nói riêng.
III. NỘI DUNG
Hội thảo đánh giá các tiêu chí, tiêu chí thành phần góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Bộ tập trung thảo luận, trao đổi các vấn đề:
- Mục đích, ý nghĩa của việc xác định chỉ số cải cách hành chính.
- Đề ra giải pháp nâng cao chất lượng các nội dung:
+ Chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính;
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;
+ Cải cách thủ tục hành chính;
+ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;
+ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức;
+ Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Hiện đại hóa nền hành chính.
- Những vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.
IV. THÀNH PHẦN THAM DƯ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Thành phần
Bộ Nội vụ.
- Vụ Cải cách hành chính: 5 người.
- Vụ Công chức - Viên chức: 3 người.
- Vụ Tổ chức - biên chế: 3 người.
- Viện Khoa học tố chức nhà nước: 4 người.
* Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich
- Vụ Tổ chức cán bộ: 6 người.
- Các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin: Mỗi đơn vị 2 đại biểu (1 lãnh đạo, 1 chuyên viên phụ trách cải cách hành chính).
- Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục, thể thao: Mỗi đơn vị 8 đại biểu (lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các đơn vị chức năng của Tổng cục, chuyên viên phụ trách cải cách hành chính).
- Các cơ quan báo chí: Mỗi đơn vị 2 đại biểu.
1. Thời gian và địa điểm
- Thời gian dự kiến: Ngày 16 tháng 5 năm 2014 (thứ Sáu).
- Đia điểm: Hà Nội
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ: Phối hợp chuẩn bị bài tham luận.
2. Kinh phí thực hiện
Kinh phí tổ chức lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác