1272/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1272/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2013 Giao nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên Hệ VOV2 - Đài Tiếng nói Việt Nam.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1118/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2013 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020’’,

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam và phòng, chống bạo lực gia đình trên Hệ Văn hoá - Đời sống - Khoa giáo (VOV2) của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí của Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, GĐNTH.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác