1276/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức Liên hoan Ca múa nhạc và Sân khấu kịch hát dân tộc học sinh, sinh viên các trường Văn hoá nghệ thuật chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-BVHTTDL ngày 04/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Ca múa nhạc và Sân khấu kịch hát dân tộc học sinh, sinh viên các trường Văn hoá nghệ thuật chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức liên hoan Ca múa nhạc và Sân khấu kịch hát dân tộc học sinh, sinh viên các trường Văn hoá nghệ thuật chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, gồm:

1. Ông Bùi Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban;

2. Ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban;

3. Ông Đào Mạnh Hùng, Phó vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban;

4. Ông Vương Duy Biên, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

5. Ông Ngô Văn Thành, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Ủy viên;

6. Ông Trần Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội, Ủy viên;

7. Ông Vũ Đức Tiến, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật Đà Nẵng, Ủy viên;

8. Bà Đỗ Thị Kim Thương, chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

9. Ông Đoàn Tiến Lộc, chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

Điều 2. Ban tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức điều hành Liên hoan Ca múa nhạc và Sân khấu kịch hát dân tộc học sinh, sinh viên các trường Văn hoá nghệ thuật. Ban tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biển diễn và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT (để báo cáo)

-Lưu: VT- ĐT, KT (18)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác