1278/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1278/BVHTTDL-DSVH ngày 11 tháng 4 năm 2013 Về việc thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo đình Làng Gạo (thuộc Khu di tích LS-TC Bỉm Sơn), thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 910/UBND-VX ngày 4 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo đình Làng Gạo (thuộc Khu di tích lịch sử và thắng cảnh Bỉm Sơn), xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận nội dung Dự án nói trên gồm các hạng mục: tu bổ đình chính, phục hồi Hậu cung; tôn tạo tứ trụ; sân vườn, ao đình, tường rào và hạ tầng kỹ thuật; xây mới nhà thủ từ và vệ sinh. Tuy nhiên, cần lưu ý chỉnh sửa một số vấn đề:

- Các căn cứ lập dự án cần bổ sung Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

- Bổ sung bản vẽ các phương án nối, vá, thay cốt ốp mang... nhằm giữ lại các cấu kiện gốc.

- Tứ trụ không làm bằng đá mà nên xây gạch theo kiểu truyền thống.

- Nhà thủ từ và vệ sinh không làm hệ vì kèo bằng gỗ lim và không có chạm khắc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh  Hóa hướng dẫn chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện Dự án trước khi triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định hiện hành; giao Cục Di sản văn hóa thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công của Dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL Thanh  Hóa;

-Lưu: VT, DSVH, NAD.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác