1278/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc tiếp tục tuyên truyền, vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới giai đoạn quyết định

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Cuộc vận động bầu chọn Kỳ quan thiên nhiên thế giới đã tổ chức New 7 (Wonders) khởi xướng qua mạng Intemet từ tháng 7/2007 đến tháng 11/2011 gồm 3 giai đoạn với 440 ứng cử viên. Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch đã chỉ đạo và tích cực tổ chức các cuộc vận động bầu chọn, góp phần quan trọng đưa Vịnh Hạ Long đi qua 2 vòng đầu với vị trí cao, nay cuộc vận động đã đi vào giai đoạn cuối cùng với 28 ứng cử viên để chọn ra 7 Kỳ quan Thiên nhiên mới của Thế giới.

Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động bầu chọn, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của công dân đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản của Việt Nam, xây dựng Vịnh Hạ Long là thương hiệu du lịch Việt Nam. Đặc biệt để phấn đấu đưa Vịnh Hạ Long vào danh sách 7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới, cần thu hút được số lượng lớn phiếu bầu qua  mạng intemet. Trong giai đoạn cuối này,  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị  tập trung thực hiện những kế hoạch và nội dung chủ yếu như sau:

I. Các kế hoạch triển khai liên tục từ tháng 5 đến tháng 11 năm  2011.

1. Tổ chức điểm bầu chọn tại các đơn vị tập trung đông người, khách tham quan, khách giao dịch, lưu trú tại các cơ quan thuộc Bộ.

Các đơn vị có nhiều khách đến công tác, tham quan, nghiên cứu, lưu trú…tổ chức điểm bầu chọn và cử cán bộ vận động và hướng dẫn bầu chọn cho khách. Yêu cầu trang bị máy tính kết nối mạng, bố trí người hướng dẫn, kèm theo poster tuyên truyền, hướng dẫn bầu chọn và phát phiếu bầu chọn.

2. Tổ chức vận động bầu chọn tại trường học lớn cả nước

Tổ chức hoạt động vận động bầu chọn qua các hoạt động của thanh niên, sinh viên với các buổi sinh hoạt biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn tại các trường đại học lớn trong cả nước.

3. Vận động khách quốc tế hưởng ứng bầu chọn

Phát tờ rơi, poscard vận động bầu chọn và hướng dẫn các công ty lữ hành vận động khách du lịch đến Việt Nam dưới nhiều hình thức.

Tổ chức vận động bầu chọn trong các hoạt động quốc tế tại Việt Nam.

Thực hiện công tác vận động bầu chọn tại hệ thống bảo tàng, di tích, thư viện, trường học trong cả nước.

4. Vận động bầu chọn tại các sự kiện lớn trong và ngoài nước Các đơn vị lập kế hoạch thực hiện vận động bầu chọn đối với tất cả các hoạt động của đơn vị mình trong và ngoài nước.

5. Vận động bầu chọn trên mạng Intemet

Các đơn vị tin học của Bộ, các đơn vị báo, tạp chí, báo mạng đưa chương trình vận động quảng bá và bầu chọn vào trang chủ và thường xuyên đưa tin, viết bài, vận động bầu chọn.

6. Quảng bá và vận động tại các hoạt động ngoài nước

Tổ chức hoạt động vận động bầu chọn, kêu gọi tổ chức, cá nhân quốc tế bầu chọn trong các hoạt động do đơn vị mình tổ chức và tham dự tại nước ngoài.

7. Gửi tài liệu và đưa nội dung bầu chọn vào các ấn phẩm

Gửi tài liệu có nội dung hướng dân bầu chọn đến các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Đưa nội dung bầu chọn vào các ấn phẩm năm 2011.

8. Họp đánh giá kết quả đợt 1, điều chỉnh kế hoạch đợt 2

Kế hoạch đợt 1 sẽ được thực hiện từ tháng 5/2011 đến hết tháng 7/2011.

Họp tống kết, đánh giá tình hình để đưa ra kế hoạch tổng lực cho đợt 2 đến hết tháng 10 năm 2011.

II. Phân công trách nhiệm

Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ:

Tất cả các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đều có trách nhiệm hưởng ứng thực hiện công tác quảng bá, vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long tại trang web www.new7wonders.com Trong tháng 6/2011, là tháng cán bộ, viên chức toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch bầu chọn Vịnh Hạ Long là Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới. Yêu cầu các đơn vị báo cáo thời gian, phương thức thực hiện và dự kiến kết quả của hoạt động của đơn vị mình gửi Cục Hợp tác quốc tế tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Các đơn vị có tên dưới đây lên kế hoạch chi tiết từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2011 với những nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Cục Hợp tác quốc tế

- Cục Hợp tác quốc tế là cơ quan điều phối, tổng hợp các kế hoạch, theo dõi triển khai, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Đầu mối lập kế hoạch phối hợp với các cơ quan ngoài Bộ và quốc tế trong công tác vận động bầu chọn.

- Cung cấp các mẫu và thiết kế tiêu chuẩn phục vụ việc tuyên truyền vận động bầu chọn.

- Tổ chức sản xuất tài liệu phục vụ công tác bầu chọn quốc tế.

- Tổ chức các cuộc vận động bầu chọn tại nước ngoài. Kêu gọi, hợp tác với các nước để công vận động bầu chọn.

- Đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức họp báo để đưa tin về hoạt động tuyên truyền vận động bầu chọn của Bộ VHTTDL.

2. Tổng cục Du lịch và Tổng cục Thể dục thể thao lên kế hoạch hành động chi tiết, báo cáo Bộ, trực tiếp chỉ đạo thực hiện cuộc vận động đối với các đơn vị trong phạm vi quản lý.

- Kêu gọi các tổ chức quốc tế hưởng ứng bầu chọn Vịnh Hạ Long.

3. Đoàn Thanh niên Bộ.

- Lên kế hoạch chi tiết, báo cáo Bộ, triển khai thực hiện các hoạt động vận động bầu chọn.

- Phối hợp Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị trong những hoạt động cần huy động lực lượng tình nguyện viên, thanh niên.

- Tuyển chọn và huấn luyện 300 tình nguyện viên, trang bị đồng phục, sản xuất phiếu bầu ủy quyền lên kế hoạch thực hiện chi tiết báo cáo Bộ và triển khai thực hiện kế hoạnh.

- Đầu mối phối hợp với TƯ Đoàn, Thành đoàn và hệ thống tổ chức đoàn Thanh niên các tỉnh/thành trong cả nước để tổ chức thực hiện cuộc vận động. Duy trì công tác bầu chọn thường xuyên qua phiếu ủy quyền.

4. Cục Di sản Văn hoá

- Lên kế hoạch, báo cáo Bộ, thông báo, hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc việc triển khai thực hiện vận động tại hệ thống bảo tàng, di tích trong cả nước.

- Kêu gọi các tổ chức bảo tàng, tổ chức di sản quốc tế hướng ứng bầu chọn cho Vịnh Hạ Long.

5. Vụ Thư viện

- Lên kế hoạch, báo cáo Bộ, thông báo, hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc việc triển khai thực hiện vận động bầu chọn tại hệ thống thư viện trong cả nước.

6. Các cơ quan báo chí thuộc Bộ

Các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ có trách nhiệm cùng tham gia cuộc vận động bầu chọn bằng việc viết bài, đưa tin về các hoạt động vận động bầu chọn có kế hoạch tuyên truyền thu hút sự chú ý của dư luận xã hội.

III. Về chi phí

Vụ Kế hoạch, tài chính nghiên cứu phân bổ nguồn kinh phí dùng cho công tác vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới từ nguồn phí hoạt động sự nghiệp năm 2011 của đơn vị

Khuyến khích vận động các nguồn kinh phí xã hội hóa.

Các kế hoạch đặc thù sử dựng nguồn kinh phí Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2011; Nguồn kinh phí Chương trình xúc tiến Du lịch quốc gia năm 2011.

- Các đơn vị xây dựng kế hoạch gửi về Cục Hợp tác quốc tế tổng hợp báo cáo Bộ trưởng trước ngày 30/4/2011./

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, TNH (85).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác