1278/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Đợt phim chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại hiểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 36/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 4 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng nhiệm vụ va quyền hạn của Cục Điện ảnh;

Căn cứ Kế hoạch số 616/KH-BVHTTDL ngày 8 tháng 3 năm 2011 về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh tổ chức Đợt phim chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2011 trên phạm vi cả nước;

Phim mới được chọn chiếu trong Đợt phim:

- Phim truyện nhựa “Những bức thư từ  Sơn Mỹ’’ do Công ty Cổ phần Lê Dân sản xuất.

- Phim truyện Video: “Đường lên chiến khu’’ do Trung tân Điện ảnh chiếu thứ 7 sản xuất,’’ Muối Bok Hồ’’ do Hãng phim Giải phóng sản xuất. Phim tài liệu video: “65 năm Quốc hội Việt Nam; do Hãng phim tài liệu Khoa học Trung ương sản xuất và các phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm in ấn bản phim trên để trình chiếu trong Đợt phim này. In một số phim tài liệu video đã sản xuất trong những năm gần đây có chủ đề phù hợp để gửi tới các Công ty (Trung tâm) Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố. Chỉ đạo Công ty FAFIM Việt Nam tiếp tục phát hành trong Đợt phim những bộ phim có nội dung phù hợp với chủ đề trên, lên chương trình để địa phương có kế hoạch khai mạc Đợt phim trọng thể.

Điều 2. Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp nghệ thuật của Cục Điện ảnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giám đốc Công ty FAFIM Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Giám đốc Công ty (Trung tâm) Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị có phim chiếu trong Đợt phim và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nay./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐA (2), H. 200.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác