1279/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1279/BVHTTDL-DSVH ngày 11 tháng 4 năm 2013 Về việc thỏa thuận Dự án tôn tạo cảnh quan đồi Công Quán thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Kính gửi: Khu di tích lịch sử Đền Hùng Phú Thọ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 20/TTr-ĐH ngày 5/3/2013 của Khu di tích lịch sử Đền Hùng xin ý kiến thỏa thuận Dự án xây dựng công trình: Tôn tạo cảnh quan đồi Công Quán thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

- Cơ bản thống nhất nội dung Dự án tôn tạo cảnh quan đồi Công Quán thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Tuy nhiên, Khu di tích lịch sử Đền Hùng cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Cần giảm bớt đường giao thông, tăng hệ thống cây xanh để tôn tạo thành khu vườn theo truyền thống của người Việt, bảo vệ nguyên vẹn những cây có giá trị đã trồng lâu năm.

- Cần đơn giản hóa chi tiết trụ mái, đầu đao của các chòi nghỉ.

- Đối với các nhà vệ sinh xây mới trên vị trí cũ: Bổ sung mái cho WC02; điều chỉnh mặt bằng WC03 thành hình chữ nhật để giảm chiều cao công trình.

- Không làm bia công đức, cần lập bảng hoặc sổ ghi danh công đức để lưu giữ tại nhà làm việc hoặc tại một không gian thích hợp của bảo tàng.

- Cần điều chỉnh đài phun nước theo dạng non bộ có khe nước, đồng thời giảm bớt các tiểu cảnh dạng non bộ ở các vị trí khác.

Đề nghị Khu di tích lịch sử Đền Hùng chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ trước khi phê duyệt. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa thỏa thuận hồ sơ thiết kế các hạng mục của dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL Phú Thọ;

-Lưu: VT, DSVH, NMK.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác