1279/QĐ-BVHTTDL

Bộ trưởng- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc Thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 5 tại Việt Nam (VN-09)

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CUỘC THI VÀ TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT QUỐC TẾ LẦN THỨ 5 TẠI VIỆT NAM (VN-09)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 5 tại Việt Nam (VN-09);

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 5 tại Việt Nam (VN-09) gồm những ông có tên sau:

1 . Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;

2. Ông Chu Chí Thành - ES.FIAP, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam - Thành viên;

3. Ông Hoàng Đức Toàn, Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thành viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo chung việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 5 tại Việt Nam (VN-09) đạt kết quả tốt, đúng kế hoạch.

Điều 3. Kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo chi theo chế độ, nằm trong kinh phí của Triển lãm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác