127/CT-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CHỈ THỊ Về việc tổ chức phong trào thi đua toàn ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII - 2010

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA TOÀN NGÀNH VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII - 2010

 

Từ nay đến năm 2010, nước ta có nhiều sự kiện chính trị - văn hoá lớn, đặc biệt có Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Nhân dân cả nước đang hưởng ứng phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ phát động

Để phát huy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng về Thủ đô Hà Nội với tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, có nhiều công trình, tác phẩm, sản phẩm, thành tích hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện những việc sau:

I. Tổ chức thi đua trong các đơn vị

1. Phát động phong trào thi đua trong các đơn vị hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ I từ nay đến hết năm 2010; các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành để xây dựng mục tiêu, nội dung thi đua cụ thể; động viên cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị phát huy truyền thống thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực; phấn đấu hoàn thành toàn diện, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định các đề án, chương trình, kế hoạch công tác được giao với chất lượng tốt nhất. Có đăng ký công trình, phần việc của cơ quan, đơn vị chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

2. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Người đi vào chiều sâu, tạo động lực cho việc rèn luyện đạo đức, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, gắn liền cuộc vận động với phong trào thi đua.

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; gắn cải cách hành chính với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thi hành công vụ.

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực" giai đoạn 2008-2013 trong nhà trường thực hiện có hiệu quả kế hoạch liên ngành số 7575/KHLN/BGĐT-BVHTTDL-TWĐTN, ngày 19/8/2008 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm nâng cao kiến thức xã hội, lịch sử cho học sinh, sinh viên góp phần giáo dục lịch sử dân tộc, truyền thống yêu nước và cách mạng trong tuổi trẻ học đường. Tổ chức tốt Hội nghị học sinh, sinh viên xuất sắc toàn ngành văn hoá, thể thao và du lịch làm theo lời Bác (11/2009).

5. Đẩy mạnh công tác xây dựng đơn vị văn hoá, tiếp tục duy trì kỷ luật, kỷ cương của ngành; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết nội bộ, phát huy sáng kiến, xây dựng nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

6. Xét và đề nghị khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của toàn ngành hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Từng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện chặt chẽ, nề nếp việc khen thưởng thường xuyên, khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất, giới thiệu, tôn vinh các tập thể, cá nhân tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn ngành và toàn quốc.

II. Trách nhiệm cụ thể của các đơn vị

1. Vụ Thi đua-Khen thưởng có trách nhiệm xây dựng các nội dung thi đua theo từng đợt hoạt động và cao điểm là năm 2010 làm căn cứ đánh giá hiệu quả công tác thi đua của các đơn vị trong 2 năm 2009 - 2010, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo Bộ trưởng và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ về việc thực hiện phong trào thi đua của toàn ngành; kịp thời đề nghị biểu dương khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, giao ước thi đua với Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Bộ căn cứ tính chất, nhiệm vụ, nội dung của phong trào thi đua để phối hợp với Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Bộ trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ I, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. 

3. Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Di sản văn hoá, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển l•m, Cục Hợp tác quốc tế,  các Vụ và các đơn vị, Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào, Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp xây dựng kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được l•nh đạo Bộ phân công, cùng với các cơ quan chức năng của Thủ đô Hà Nội triển khai thật tốt các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội như: Khai trương 54 Làng Văn hoá du lịch các dân tộc Việt Nam, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận di sản văn hoá thế giới Hoàng Thành Thăng Long; phối hợp với Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phát động và tổng kết cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề "Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến"; xây dựng các Chương trình Lễ hội truyền thống, hành trình di sản và các chương trình văn hoá nghệ thuật: Hợp xướng thanh niên - sinh viên toàn quốc lần thứ nhất, Liên hoan sân khấu "Thiếu nhi quốc tế chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội", Liên hoan xiếc quốc tế; Liên hoan phim quốc tế; Liên hoan rối quốc tế; tổ chức "Cúp Bóng đá 1000 năm Thăng Long - Hà Nội", các hoạt động thể thao trong nước và quốc tế, chỉ đạo và phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức thành công năm Ngoại giao Văn hoá (2009), năm Du lịch quốc gia 2010; khuyến khích và hỗ trợ phục hồi các lễ hội dân gian, lễ hội làng nghề tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội, quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội và Việt Nam; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đối ngoại  các giá trị lịch sử, văn hoá và thành tựu đổi mới của Thăng Long - Hà Nội; tổ chức các ngày lễ lớn gắn với kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

4. Các báo, tạp chí của ngành mở chuyên trang, chuyên mục tập trung tuyên truyền kịp thời về phong trào thi đua, về truyền thống lịch sử, văn hoá, con người Thăng Long - Hà Nội, những thành tựu của Thủ đô qua 20 năm đổi mới.

5. Văn phòng Bộ và các đơn vị của Bộ đóng trên địa bàn Hà Nội cần chỉnh trang sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh công sở góp phần vào diện mạo chung của Thủ đô trong dịp Đại lễ.

6. Đề nghị Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trong các cấp uỷ Đảng, Đoàn thể gắn với các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

7. Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền sâu rộng những nội dung thích hợp bằng nhiều hình thức trong nhân dân địa phương hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tạo không khí xã hội hướng về Thủ đô nghìn năm văn hiến trong dịp 10/10/2010. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có danh sách trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã được Thủ tướng phê duyệt khẩn trương phối hợp với các Vụ, Cục chức năng của Bộ xây dựng kịch bản dự trù kinh phí triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Các tỉnh thuộc cụm thi đua đồng bằng và trung du Bắc bộ, cụm các thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch, xây dựng không gian văn hoá, du lịch đặc sắc, hấp dẫn phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo nhà nước.

8. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ động đề xuất và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong cả nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm: "Cả nước cùng Hà Nội, Hà Nội cùng cả nước; Trung ương với Hà Nội; Bạn bè quốc tế với Hà Nội".

 Nhận được Chỉ thị này các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thi đua-Khen thưởng) để có căn cứ tổng kết đánh giá phong trào thi đua trong 2 năm 2009-2010./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- UBVHGDTNTNNĐ  của Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Thành uỷ, UBND TP Hà Nội (để phối hợp);

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Các Sở VHTTDL;

- Lưu: VT, TĐKT 2,  PHC 300

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác