127/TTr-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình V/v chuyển chủ đầu tư thực hiện lập Quy hoạch tống thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 714/UBND-VX ngày 3 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép điều chỉnh chủ đầu tư thực hiện lập Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2013-2020. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu và báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:
Ngày 31 tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2625/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2013- 2020. Trong nội dung Quyết định trên đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh là cơ quan chủ đầu tư thực hiện lập Quy hoạch. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã thành lập Ban quản lý các khu di tích cách mạng miền Nam trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh để tập trung quản lý ba di tích lớn là Trung ương Cục miền Nam, di tích Mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam và di tích Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Xuất phát từ thực tế trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh là hợp lý. Do vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển chủ đầu tư thực hiện lập Quy hoạch tống thể bảo quản, tu bố, phục hồi di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam cho Ban quản lý các khu di tích cách mạng miền Nam tỉnh Tây Ninh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo và kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép điều chỉnh./.
 
Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Văn phòng Chính phủ
(kèm Công văn Số 741/UBND-VX
ngày 3/4/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh);
-Vụ KHTC;
-Lưu: VT, DSVH,TĐT. 11.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác