1284/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Triển lãm-Hội chợ “Thế giới tuổi thơ lần thứ XVIII” và Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Chỉ thị số 129/CT-BVHTTDL ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường tổ chức các hoạt động văn vui chơi, giải trí cho trẻ em tại các cơ sở văn hoá, thể thao và du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4276/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch chuyên mô] nghiệp vụ năm 2015 của Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam phối hợp vói Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm-Hội chợ “Thế giới tuổi thơ lần thứ XVIII” và Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2,015 từ ngày 27/5 đến ngày 01/6/2015 tại Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điều 2. Về kinh phí:
- Công tác tuyên truyền, quảng cáo, văn hóa nghệ thuật, trang trí, khen thưởng, lễ tân, bảo vệ và các công việc liên quan trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2015 của Trung tâm Triến lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam.
- Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2015 do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chịu trách nhiệm.
- Hội chợ sử dụng kinh phí theo phương thức lấy thu bù chi.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và các đơn vị liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
  Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Vương Duy Biên;
- Cục MTNATL (đế thực hiện);
- Trung tâm TLVHNTVN (để thực hiện);
- Các đơn vị liên quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, TLVHNT (3), VH. 15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác