1285/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức cuộc thi ảnh toàn quốc Chủ để "Gia đình Việt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước''

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình và Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh Triển lãm và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức cuộc thi ảnh toàn quốc với chủ đề "Gia đình Việt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất''.

Thời gian tổ chức: từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2010.

Lễ trao giải: tổ chức vào tháng 8 năm 2010.

Điều 2. Kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách sự nghiệp Gia đình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT- VGĐ, ĐA20

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác