1286/QĐ-BTGTW

TRƯỞNG BAN Tô Huy Rứa Theo TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH -

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội các Hội Văn học, nghệ thuật Trung ương năm 2009 -2010 và Ban Chỉ đạo triển khai một số đề án thực hiện Nghị quyết số 23 –NQTW của Bộ Chính trị về văn học, nghệ thuật.

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN THƯ KÝ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI CÁC HỘI VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NĂM 2009 -2010 VÀ BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI MỘT SỐ ĐỀ ÁN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 23 –NQTW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT.

 

Căn cứ Quyết định số 80-QĐ/T, ngày 28/8/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Căn cứ Thông báo số 219-TB/TW, ngày 10  tháng 02 năm 2009 của Ban Bí thư về một số đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 -NQ/TW của Bộ Chính trị về văn học, nghệ thuật;

- Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư (khoá X) về Đại hội các Hội Văn học, nghệ thuật Trung ương và Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 208-QĐ/TW, ngày 19 tháng 02 năm 2009 của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai một số đề án thực hiện Nghị quyết số 23 -NQ/TW của Bộ Chính trị về văn học, nghệ thuật;

- Căn cứ Quyết định số 211/-QĐ/TW, ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội các Hội Văn học, nghệ thuật Trung ương năm 2009-2010;

- Theo đề nghị của Vụ Tổ chức và Cán bộ,

 

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Ban Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội các Hội Văn học, nghệ thuật Trung ương năm 2009-2010 và Ban Chỉ đạo triển khai một số đề án thực hiện Nghị quyết số 23 –NQ/TW của Bộ Chính trị về văn học, nghệ thuật, gồm các đồng chí sau đây:

1 - Đồng chí Phùng Hữu Phú, Uỷ viên Trung ương Đảng, phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban

2- Đồng chí Đào Duy Quát, Chuyên gia cao cấp, Tổng biên tập Báo Điện Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực

3- Đồng chí Nguyễn Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban

4- Đồng chí Đỗ Kim Cuông, Vụ trưởng Vụ Văn hoá-Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ viên Thường trực

5- Đồng chí Trương Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức và Cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ viên

6- Đồng chí Tùng Điển, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, Uỷ viên

7- Đồng chí Nguyễn Hữu Thức, Hàm Vụ trưởng Vụ Văn hoá-Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ viên

8- Đồng chí Dương Quốc Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng, Uỷ viên

9- Đồng chí Ngô Đặng Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ IV, Ban Tổ chức Trung ương Uỷ viên

10- Đồng chí Dương Quốc Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Văn xã, Văn phòng Chính phủ, Uỷ viên

11 - Đồng chí Nguyễn Danh Ngà, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên

12- Đại diện lãnh đạo cấp vụ của Bộ Nội vụ, Uỷ viên

13- Đồng chí Lương Xuân Đoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá-Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ viên

14- Đồng chí Bùi Ngọc Mạnh, Phó Chánh Văn phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ viên

15- Đồng chí Bùi Ngọc Quý, Trưởng phòng Cán bộ, Vụ Tổ chức và Cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ viên

16- Đồng chí Trần Thị Phương Lan, Chuyên viên Vụ Văn hoá-Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ viên

17- Đồng chí Lưu Ngọc Thanh, Chuyên viên Vụ Văn hoá-Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ viên.

Điều 2. Ban Thư ký chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Đại hội các Hội Văn học, nghệ thuật Trung ương năm 2009-2010 thực hiện tốt Chỉ thị 30 – CT/TW, ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư (khoá X), Hướng dẫn số 71 - HD/BTGTW, ngày 18 tháng 3 năm 2009 và Kế hoạch số 73 -KH/BTGTW, ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Đại hội các Hội Văn học, nghệ thuật Trung ương và Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo triển khai một số đề án thực hiện Nghị quyết số 23 -NQ/TW của Bộ Chính trị về văn học, nghệ thuật hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chủ trì, thực hiện các Đề án, bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Giao Văn phòng Ban lập dự trù kinh phí xây dựng các Đề án thực hiện Nghị quyết số 23 -NQ/TW của Bộ Chính trị về văn học, nghệ thuật và ánh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký, báo cáo lãnh đạo Ban, trình Văn phòng Trung ương Đảng duyệt cấp theo quy định.

Điều 3. Vụ Tổ chức và Cán bộ, Văn phòng Ban, Vụ Văn hoá-Văn nghệ và các đồng chí có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác