1288/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc lập DA đầu tư xây dựng tôn tạo đền thờ Nam Hải Thần Vương thuộc di tích danh lam thắng cảnh đảo Hòn Dấu, TP. Hải Phòng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Phúc đáp công văn số 666/UBND-VX ngày 16 tháng 2 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị cho phép lập dự án đầu tư xây dựng tôn tạo đền thờ Nam Hải Thần Vương thuộc danh lam thắng cảnh đào Hòn Dấu, phường Vạn Hương quận Đồ Sơn. Sau khi xem xét Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: Di tích đảo Hòn Dấu đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng danh lam thắng cảnh cấp quốc gia tại Quyết định số 320/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 01 năm 2009, phạm vi khoanh vùng bảo vệ của danh lam thắng cảnh này bao gồm cả hòn đảo và những hạng mục khác có giá trị lịch sử, khoa học.

Trong khu vực này đã có một số công trình được xây cất một cách tự phát, không phù hợp với thắng cảnh. Do đó, để bảo tồn và phát huy giá trị di tích đảo Hòn Dấu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân thành phố Hải Phòng chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập Dự án tổng thể bảo tồn, tôn tạo di tích, trong đó có quy hoạch tổng mặt bằng, phương án tu bổ, tôn tạo từng hạng mục di tích cụ thể phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách của thành phố và sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch của du khách trong và ngoài nước cũng như sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về di tích đảo Hòn Dấu để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng biết, chỉ đạo thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng(để b/c);

- Sở VHTTDL TP Hải Phòng;

- Lưu: VT , DSVH (03), LQV.07.           

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác