1288/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đoàn kiểm tra quyết toán chi phí quản lý dự án năm 2009- 2010 dự án thành phần nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 24/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 5 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản Iý, sử dụng chi phí quản Iý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước,

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra quyết toán chi phí quản lý dư án năm 2009, 2020 thuộc dự án thành phần nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc ra, với thành phần như sau:

1. Ông Nguyễn Danh Ngà - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Trưởng đoàn;

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thành viên;

3. Ông Trần Minh Hải- Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thành viên.

Các thành viên khác của đoàn khi cần bổ sung do Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính phân công.

Điều 2. Nội dung và thời gian kiểm tra;

Kiểm tra, thẩm định báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án năm 2009, 2010 của Ban quản lý dự án.

Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử VIệt Nam, Trưởng Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC1, A T10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác